Kryteria wyszukiwania

W zależności od typu danych w danym polu kwerendy, kryteria wyszukiwania mogą być zdefiniowane w następujący sposób:

 • Tekst
  symbole zastępujące znak/ciągi znaków:
* dowolny znak lub ciąg znaków, również o zerowej długości
?
pojedynczy znak
#
cyfra
[A-Z]
pojedynczy znak z listy liter alfabetu
[!A-Z]
pojedynczy znak spoza listy liter alfabetu
[0-9]
pojedynczy znak z listy cyfr
 [!0-9] pojedynczy znak spoza listy cyfr
[ĄĘĆŚ,;]
pojedynczy znak z samodzielnie zdefiniowanej listy znaków
[!ĄĘĆŚ,;] pojedynczy znak spoza samodzielnie zdefiniowanej listy

Jak to wygląda w praktyce? Np. tak:

Like “*a*” – rekordy zawierające literę a, wielkość liter nie ma znaczenia
Like “*#*” – rekordy zawierające cyfrę
Like “?1*2” – rekordy zawierające cyfrę na drugim miejscu i kończące się
                           cyfrą2
Like “*[ąęó]*” – rekordy zawierające jedną z liter wpisanych w nawiasie

 • Data
  kryteria wyboru daty muszą być umieszczone w hasztagach.
  Np. chcąc wyfiltrować konkretną datę wpisujemy
  #2020-11-29#.
  Dla zakresu dat będzie to wyglądało tak:
  >#2020-11-09# And <#2020-11-17#
  znaki nierówności mogą być też nieostre czyli np.
  >=#2020-11-09# And <=#2020-11-17#
  Zakres dat można też ująć w zapisie:
  between #2020-11-09# And <#2020-11-17# 
  – w tym przypadku daty krańcowe też są brane do wyszukiwania. 
  W wyszukiwaniu dat bardzo ważnym aspektem jest też format daty. Jeżeli daty w kolumnie są zapisane (niezależnie od tego, jaki jest format wyświetlania daty) również z datą i godziną, to kryterium wyszukiwania ograniczone do zapisu #2020-11-20# wyznaczy rekordy tylko z godziną 00:00 tego dnia, każda inna godzina nie spełnia kryterium. W takim przypadku konieczny jest zapis:
  >=#2020-11-20# and <#2020-11-21#
  – czyli od godziny zero 20-go do wartości dat mniejszych od godziny zero dnia 21-go.
  Ewentualnie, pamiętając o tym, że data to liczba -można wstawić dodatkowe pole w kwerendzie oparte na formule =Clng([Pole daty]) i w tym polu wpisać kryterium:
  CLng(#2020-04-16#)
 • Wartości liczbowe
  kryteria wyboru są tu proste, znane z matematyki. Działają tu wszystkie operatory matematyczne typu > czy <.
  W stosunku do wartości liczbowych można tez stosować konstrukcję Between…And…
 • Prawda/Fałsz
  tu jako kryterium wystarczy wpisać po prostu Prawda lub Fałsz. Można też zastosować wartości liczbowe:
  0 – fałsz
  -1 – prawda

Niezależnie od typu danych często pojawia się konieczność wyszukania z brakiem wartości w danym polu. Kryterium dla takich rekordów to:
Is Null – dla  pustych rekordów
Is Not Null – dla niepustych rekordów

 


 

Kurs Access - kwerendy

Lista świąt w Accessie

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datami, istotną właściwością konkretnej daty jest to czy jest to dzień roboczy czy nie. Z zaznaczeniem sobót czy niedziel nie ma problemu – wystarczy skorzystać z funkcji WeekDay.  Pozostaje jeszcze kwestia sprawdzenia, czy nie jest to dzień świąteczny.
Moim zdaniem – najprostszym rozwiązaniem jest stworzenie tabeli świąt, w której poszczególne rekordy są datami świąt kalendarzowych. Przykładowa tabela może wyglądać tak:

Mając taką tabelę – sprawdzenie, czy dana data jest świętem (i ewentualnie jakim)  jest już proste. Można  to zrobić np. w kwerendzie z wykorzystaniem funkcji DCount (lub Dlookup).

Samą tabelę świąt można oczywiście wypełnić danymi ręcznie, ale zdecydowanie szybciej i prościej można zrobić to za pomocą procedury VBA. 
To moja propozycja kodu:

Public Sub WstawDaty()
Dim DataWielkanoc As Date
Dim RST As ADODB.Recordset
Dim DataP As Date
Dim Rok As Integer
Set RST = New ADODB.Recordset
RST.Open “TabDatySwiat”, CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
With RST
  For Rok = 2020 To 2025
   DataWielkanoc = Wielkanoc(Rok)
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 1, 1)
   !nazwaswieta = “Nowy Rok”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 1, 6)
   !nazwaswieta = “Trzech Króli”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DataWielkanoc
   !nazwaswieta = “Wielkanoc”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DataWielkanoc + 1
   !nazwaswieta = “2 dzień Wielkanocy”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 5, 1)
   !nazwaswieta = “1 Maj”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 5, 3)
   !nazwaswieta = “3 Maj”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DataWielkanoc + 60
   !nazwaswieta = “Boże Ciało”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 8, 15)
   !nazwaswieta = “Święto Wojska Polskiego”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 11, 1)
   !nazwaswieta = “Wszystkich Świętych”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 11, 11)
   !nazwaswieta = “Dzień Niepodległości”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 12, 25)
   !nazwaswieta = “Boże Narodzenie”
   .Update
   .AddNew
   !Data = DateSerial(Rok, 12, 26)
   !nazwaswieta = “2 dzień Bożego Narodzenia”
   .Update
  Next Rok
  .Close
End With
Set RST = Nothing
End Sub
—————————————————-
Private Function Wielkanoc(Rok As Integer) As Date
Dim Liczba As Long
Dim Krotnosc As Long
Dim i As Integer
Liczba = DateSerial(Rok, 5, Day(Minute(Rok / 38) / 2 + 56))
For i = 0 To 6
   If (Liczba – i) Mod 7 = 0 Then
     Krotnosc = Liczba – i
     Exit For
   End If
Next i
Wielkanoc = CDate(Krotnosc – 34)
End Function

W tym przykładzie tworzona  jest lista świąt na lata 2020 – 2025, można oczywiście zmodyfikować do własnych potrzeb.
Warto też zwrócić uwagę na funkcję Wielkanoc, wyznaczającą datę Wielkanocy (a tym samym powiązany z nią terminem Bożego Ciała). To święto jest nietypowe, uzależnione od terminu pierwszej wiosennej pełni księżyca w danym roku. Można je jednak też obliczyć, tak jak w podanym przykładzie funkcji.

A przy okazji – w Excelu podobna lista świąt wygląda tak:
Uniwersalna lista świąt w Excelu

 


Kurs Access - programowanie w VBA

Data i czas to liczby

Typ danych Data/Czas często sprawia problemy w prawidłowym korzystaniu z bazy danych. Wprawdzie Access ma mechanizmy zabezpieczające przed błędami przy wpisywaniu daty – tak, aby naprawdę była to data w rozumieniu informatycznym (nie tylko Microsoftu), ale możliwości użytkowników i tak są tu niewyczerpane. Warto więc ciągle przypominać: data to liczba! Konkretna data w kalendarzu to liczba dni od dnia 1 stycznia 1900r.  Na przykład data 14 sierpnia 2020r. to liczba 44057.  Oznacza to także, ze każdą datę można przekształcić na liczbę typu Long.
A czas? To liczba po przecinku. Wyznacza się ją w wyniku dzielenia godziny zegarowej (oczywiście może być z minutami i sekundami) przez 24 (czyli liczbę godzin w ciągu doby). Np. 44057,5 można przekształcić na 14.08.2020r. godz.12:00. Taką pełną datę wraz z czasem można przekształcić też na liczbę, choć w tym przypadku na typ Double. I odwrotnie – każdą taką liczbę można przekształcić na datę.

Generalnie wpisując w tabeli/formularzu wartość, która ma być datą, warto skorzystać z kalendarza:

A jeżeli już wpisujemy datę ręcznie – to w formacie RRRR-MM-DD (ewentualnie RRRR-MM-DD gg:mm). Wszystko inne da się załatwić formatowaniem.