Funkcja Split

Funkcja Split to jedna z funkcji tekstowych VBA. W wyniku jej działania otrzymujemy tablicę wartości będących fragmentami wyrażenia tekstowego, oddzielonych określonym separatorem.
Argumenty funkcji to:

  • Expression– argument obowiązkowy. Ciąg tekstowy do rozdzielenia
  • Delimiter– argument opcjonalny. Znak rozdzielający. Wartość domyślna to spacja (” “).
  • Limit as Long– argument opcjonalny. Wyznacza kolejny numer podciągu tekstowego. Wartość domyślna =-1 – zwraca wszystkie kolejne ciągi.
  • Compare – sposób porównywania tekstów:
   • vbBinaryCompare – binarne wyszukiwanie znaków (czyli wielkość liter ma znaczenie). Opcja domyślna
   • vbDatabaseCompare – wyszukiwanie zgodne z ustawieniami bazy danych/modułu
   • vbTexCompare – tekstowe wyszukiwanie znaków (czyli wielkość liter nie ma znaczenia)

W uproszczeniu działanie funkcji Split polega na rozbiciu łańcucha  tekstowego na mniejsze ciągi znaków.
Np.  wyrażenie tekstowe “abc|123|xyz” za pomocą funkcji Split można wykorzystać do otrzymania ciągów:
abc
123
xyz
Deliminatorem jest w tym przypadku znak “|“.

Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Sub RozdzielTekst()
Dim a
Dim b
Dim c
Dim ROZ As Variant
Dim JTekst As String
JTekst=”abc|123|xyz”
ROZ=SPLIT(JTekst,”|”)
a=ROZ(0)
b=ROZ(1)
c=ROZ(2)
End Sub

Przy stosowaniu funkcji Split w procedurze czy funkcji należy pamiętać o:

  • separatorem powinien być znak rzadko wykorzystywany, żeby nie dochodziło do nieprawidłowego podziału. Najlepiej wykorzystywać tu znak |.
  • zmienna będąca wynikiem działania funkcji (w przykładzie zmienna ROZ) musi być zadeklarowana jako typ Variant
  • poszczególne elementy wyniku działania funkcji są numerowane od zera
  • każdy element wynikowy jest tekstem. Jeżeli jest to liczba zapisana jako tekst – musimy dokonać jej konwersji.
   W przykładzie dla drugiego elementu tablicy konieczne jest więc zastosowanie b=CInt(ROZ(1)) lub CLng(ROZ(1))

Funkcja Split jest często stosowana w praktyce. Ja najczęściej wykorzystuję ją do przekazywania kilku różnych wartości pomiędzy formularzami lub raportami. Zamykając jeden obiekt, tworzę ciąg, który w formie argumentu OpenArgs w docmd trafia do obiektu, w którym za pomocą właśnie Split “odzyskuję” poszczególne wartości.


Kurs Access 2010 esencja

Opcje modułu VBA

Na początku każdego modułu w edytorze VBA zawsze pierwsze linijki kodu  związane są z jego opcjami. Standardowo pierwsza linia to:

  • Option Compare
   opcja porównania ciągów

    • Option Compare Binary
     cyfrowe porównanie znaków tekstowych, gdzie:
     np. “A” < “a” , “12” > “112”
    • Option Compare Text
     tekstowe porównanie znaków tekstowych, gdzie:
     np. “A” = “a”
    • Option Compare Database
     (opcja domyślna)

     porównanie znaków tekstowych uzależnione od strony kodowej i ustawień regionalnych komputera. Najczęściej jest to zgodne z właściwościami Option Compare Text, czyli
     np. “A” = “a”

  • Option Explicit
   opcja wymuszająca deklarację zmiennych w funkcjach i procedurach zapisanych w module czyli każda ze zmiennych musi być zapisana w bloku np.
   Dim Zmienna1 as Integer
   Dim Zmienna2 as Date
   Domyślnie nie jest wpisana do modułu, ale warto dopisać tę linijką. W ten sposób jeżeli gdzieś  w kodzie pojawi się literówka – od razy wyskoczy to przy kompilacji kodu, gdyż niezadeklarowana zmienna nie zostanie zaakceptowana.
   Opcję tę można włączyć na stałe jako domyślne ustawienie modułu, zaznaczając checkbox w edytorze VBA Tool–> Options…
  • Option Private Module
   ukrywanie funkcji i procedur zapisanych w module.
   Po wpisaniu tej linijki na początku modułu zapisane w nim publiczne funkcje/procedury są widziane w innych modułach kodu, ale nie są dostępne w kreatorze wyrażeń Accessa.

 

Kurs Access - programowanie w VBA

 

Funkcja NZ

Funkcja NZ jest moją ulubioną funkcją Accessa, często ją wykorzystuję – zarówno w wyrażeniach jak i w kodzie VBA. Funkcję można opisać jako wartość jeśli null.
Argumenty funkcji to:

  • wartość pola – wartość pobrana z tabeli, kwerendy lub wyrażenia.
   Typ danych – variant.
  • wartość jeśli null – czyli co wstawić, jeżeli wartość pola będzie nullem.
   Typ danych – variant, uzależniony od typu pola.

W praktyce najczęściej stosuje się formuły:

  • =nz(wartosc_pola;O) – dla wartości liczbowych
  • =nz(wartosc_pola;””) – dla wartości tekstowych

Odpowiednikiem funkcji nz w VBA jest funkcja o tej samej nazwie.


 

Kurs Access 2010 esencja

 

Null to nie zero

Projektując bazę danych Access (choć nie tylko, tak jest praktycznie we wszystkich systemach bazodanowych) trzeba pamiętać o tym, że puste pole tabeli ma wartość null czyli brak wartości. Nie jest to odpowiednik pustej komórki w Excelu, gdzie  w zależności od typu danych taka wartość jest uznawana za zero czy pusty ciąg tekstowy i w ten sposób może być argumentem funkcji. W Accessie jeśli w polu jest null, wstawiając pole do formuły trzeba zastosować funkcję IsNull lub nz i w ten sposób zabezpieczyć się przed błędem.
Dotyczy to zarówno wyrażeń jak i kodu VBA.